Oppstilling av årsregnskapet

Klikk Rapport -> Årsregnskap i dagboka for å åpne årsregnskapet. Årsregnskapet består av tre rapporter:

ÅrsregnskapOppstillingTopp
Oppstilling av årsregnskapet er valgt som default når vi åpner årsregnskapet.

Rapporten viser oppstillingen av årsregnskapet slik den vil se ut dersom du avslutter regnskapsåret i dag. Rapporten oppdateres helt fram til du avslutter regnskapsåret.

Dersom du har fulgt demoen ser oppstillingen av årsregnskapet slik ut:

ÅrsregnskapOppstillingTabell

Av rapporten i dette eksempelet kan vi lese at det står kr 83.141,43 på husleiekontoen. Denne summen kontrollerer vi mot papirene som vi får fra banken. Summen skal være den samme som saldo på husleiekontoen i banken ved utgangen av året.

Vi ser at Espen og Per har henholdsvis kr 1000 og kr 3000 til gode og at Pål er ajour med husleia. Vi har fakturert husleie for tilsammen kr 108.000 dette året.

Driftskostnadene viser at vi har brukt kr 5.256 på ADSL, kr 8.520 på fellesutgifter til sameiet, kr 5.788 på reparasjon av kjøkkenet og kr 9.322,57 på kommunale avgifter.

Renteinntekten er skilt ut i en egen kategori slik at den ikke blandes med driftsinntektene når vi leverer RF-1189.

Nederst i tabellen finner vi to summer. Balanse skal alltid være 0. Det er summen av eiendeler og gjeld/egenkapital. Driftsresultatet tilsvarer det vi har fakturert i husleie fratrukket kostnadene forbundet med driften.