Reskontro

Åpne reskontro ved å klikke Rapport -> Reskontro -> Leietaker i dagboka.

I menyen finner vi én rapport for hver leietaker

ReskontroMeny

Denne rapporten har samme informasjonsbredde som dagboka, men inneholder bare transaksoner som går inn eller ut av leietakerens konto. Vi har filtrert bort alt det andre. Rapporten skiller seg fra dagboka ved at den viser transaksjoner over flere regnskapsår.

Om du følger demoen vil reskontroen til Espen se slik ut:

ReskontroEspen
Om Espen flyttet inn i 2010 ville vi sett transaksjoner fra 2010 til 2015 her.
Den øverste raden viser summen av radene under. Vi kaller dette summeringsraden.

 

Kolonnen Espen Askeladd er leietakerens reskontro. Summeringsraden viser at Espen har kr 1000 til gode.

Kolonnene til høyre (Bank, Salg og Kjøkkenarbeid) er motkontoene. Summeringsraden viser henholdsvis at Espen har innbetalt kr 36.000 til husleiekontoen, at vi har fakturert ham kr 36.000 i husleie og at vi har refundert kr 1000 i forbindelse med kjøkkenarbeid.

Kolonnen Akkumulert viser saldo for reskontro på hver enkelt bokføringsdato. Om summeringsraden viser at leietakeren skylder penger (eller at vi skylder leietaker penger) er det ofte litt detektivarbeid forbundet med å finne ut når skjevheten oppstod. Denne kolonnen gjør detektivarbeidet enklere for oss.

Om du har fulgt demoen husker du at Espen har kr 1000 til gode fordi vi slo av kr 1000 på husleia for februar da han kjøpte maling for oss, men at han har betalt full husleie for februar.

 

Slik leser vi rapporten:

Første januar forfalt husleia for januar på kr 3000:

ReskontroSteg1

Femte januar betalte leietakeren husleia. Vi ser at Akkumulert viser kr 0:

ReskontroSteg2

Første februar forfalt husleia for februar på kr 3000:

ReskontroSteg3

Samme dag krediterte vi leietaker kr 1000 for maling til kjøkkenet:

reskontroSteg4

Den sekstende februar betalte leietakeren husleia. Vi ser at han har betalt kr 3000 for februar selv om vi har gitt ham kr 1000 i avslag. Akkumulert viser derfor at leietaker har kr 1000 til gode:

ReskontroSteg5

Resten av rapporten viser at leietaker fortsetter å ha kr 1000 til gode fordi han alltid betaler full husleie.

Hvis leietaker ikke er ajour når han flytter ut ønsker han ofte dokumentasjon på hvilke husleier han har glemt å betale. Her har du muligheten til å eksportere hele rapporten til Excel og sende til leietaker. Du eksporterer tabellen ved å høyreklikke i tabellen og velge Eksporter til Excel:

ReskontroEksporter

Merk at alle tabeller i rengskapet kan eksporteres til Excel på denne måten.